Det er viktig å trives i dag og glede seg til i morgen

Nesodden kommunes visjon er «Sammen skaper vi gode liv». Visjonen er enkel i sin form, men kraftfull i sitt vesen. Nettopp det å skape noe sammen er det som bidrar til inkludering, eierskap og gjensidig positiv avhengighet. Nylig vedtok kommunestyret «Oppvekstplanen – helhet og sammenheng». Planen legger kommunens visjon til grunn, og fokusområdene i planen er trygghet, mestring og utvikling. Det er viktig å trives i dag og glede seg til i morgen. Barn, unge og deres familier møter helsestasjoner, barnehager, skoler, fritidstilbud og hjelpeapparatet gjennom oppveksten. Oppvekstplanen skal sikre helhet og sammenheng i arbeidet rundt barn, unge og deres familier.

For å skape gode oppvekstvillkår er det viktig med samarbeid på tvers av tjenestene i kommunen og å spille på lag med frivilligheten. Et samfunn i endring krever at oppvekstsektoren fornyer seg. Vi har begrenset kunnskap om fremtidens yrker, men allerede i dag vet vi at det vil være behov for arbeidstakere med teknologisk kompetanse tilpasset en ny tid – innovasjon, kreativitet og kritisk tenkning er viktige kompetanse. Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig fremstillingsevne og digital kunnskap er avgjørende å ha for å møte ukjente oppgaver med trygghet. Kommende generasjoner skal løse store samfunnsmessige utfordringer. Løsninger som vi i dag ikke aner omfanget av vil være avgjørende for kommende generasjoners livsvilkår. Det vi derimot vet med sikkerhet er at gode barnehager og skoler, som evner å bygge laget rundt de unge, er avgjørende for at vi skal lykkes.

Det har vært en spesiell situasjon for barn og unge siden mars 2020. Først ble samfunnet stengt ned, deretter ble det gradvis åpnet opp med strenge regler og begrensninger. Nå er hverdagen mer normalisert, men fortsatt med virus. Vi står fortsatt i en pandemi med alt hva det innebærer. Gjennom denne perioden har barnehager, skoler og forebyggende tjenester utført en imponerende jobb for å sørge for gode tilbud under krevende forhold. Pandemien har ikke minst vist oss viktigheten av fellesskapet og det å stå samlet i møtet med store utfordringer. Gode barnehager og skoler som setter inkludering, trivsel og læring høyt er viktig for å skape en trygg oppvekst. Vi må sørge for at alle blir sett og fulgt opp på en god måte. Barnehager og skoler markerte verdensdagen for psykisk helse nå i høst. Årets tema var «Livet under og etter pandemien. Følg opp!» Med oppfordring om å være oppmerksom, være til stede og følge opp! Her har vi alle et stort ansvar.

Det er mye spennende som nå skjer i Nesodden kommune. Det har over tid vært et sterkt fokus på ungdom og viktigheten av godt rusforebyggende arbeid etter resultatene fra Ungdata-undersøkelsen 2019. Gode tiltak fra prosjektet «Oppvekst 2025» er iverksatt i kommunen. Her kan eksempelvis nevnes Sletta Ungdomshus og Parlamentet – begge viktige møteplasser for barn og unge.

Vi vet at møte- og hengeplasser er viktig for ungdommen. Et viktig tiltak her er at kommunen har inngått en avtale med Røde Kors Fellesverket som holder til på Sletta. Åpningsdato nærmer seg, og mange gleder seg. Fellesverket er en nasjonal satsing på ungdomsarenaer og et gratis lavterskeltilbud. Tilbudet er for barn og unge, og skal favne bredt og inkludere alle. Det er i sterke fellesskap vi finner de gode løsningene. Alle barn har rett til en god oppvekst og sammen skal vi skape det gode liv på Nesodden!
Med ønske om en god førjulstid.

Ronny Trogstad,
kommunalsjef