Hvordan kan vi sammen skape det gode livet på Nesodden?

Nesodden kommunes visjon er «Sammen skaper vi det gode livet». Hva som er det gode livet på Nesodden tror jeg det finnes nesten like mange svar på som det er innbyggere i kommunen: 19.607 ved utgangen av juli 2019.

Wenche Folberg – Rådmann i Nesodden kommune
Wenche Folberg – Rådmann i Nesodden kommune

Hvem er det som skal skape det gode livet sammen? kan vi spørre oss. En kommune er både et sted/et samfunn og en organisasjon. Nesodden kommune er summen av alle innbyggerne, frivilligheten, næringsliv og det offentlige. Samtidig er Nesodden kommune en organisasjon med 1.150 årsverk. Bygdene på Nesodden er kjent for en sterk frivillighet, og både i samfunnet og i kommuneorganisasjonen er det mye kompetanse. Innbyggerne «eier» på mange måter den store bedriften som kommunen er. Så svaret på hvem som sammen skal skape det gode livet må være: oss alle sammen.

Hver og en av oss kan bidra. Kommune-organisasjonen har et spesielt ansvar som tilrettelegger, og også direkte ansvar for et bredt spekter av velferdstjenester. Frivillighet, næringsliv, enkeltpersoner og kommunen samarbeider på mange felt i dag, men jeg er ganske sikker på at vi har et stort potensial for å få til mere sammen. Dette kan vi gjøre gjennom å involvere en større del av samfunnets samlede kompetanse til å finne og gjennomføre gode løsninger. Vi har mange eksempler på at når vi jobber sammen så oppnår vi mere enn når vi forsøker å løse utfordringer alene. Noen få eksempler kan være Frivilligsentralen, idrett, oppgradering av trappa i Kleiva, utstilling av kommunens kunst i Vanntårnet, Remonter AS eller Fritid med bistand.

Som kommune og samfunn synes jeg vi bør utfordre oss selv til ikke bare å forbedre samarbeidet, men ta det et skritt videre, til samskaping. Samskaping er et relativt nytt begrep i kommunal sammenheng. Det kan beskrives som når to eller flere offentlige og private parter inngår i et likeverdig samarbeid, med hensikt å definere problemer og designe og implementere nye og bedre løsninger. Det er noe annet enn samarbeid hvor en part ofte er bestiller av innspill, eller ber om kommentarer på et utarbeidet forslag. I samskaping vil kunnskap, ressurser og erfaring fra innbyggerne, sosiale entreprenører, foreninger og bedrifter jobbe sammen. Løsninger vil utvikles i fellesskap med involverte innbyggere i stedet for at kommunen alene finner løsningen (kilde: KS).

For å få til samskaping trengs det både ønske og vilje hos alle parter. Vi som jobber i kommunen, må utfordre oss selv, og involvere bredt når det jobbes med komplekse problemer som ikke alene kan løses gjennom økte budsjetter eller standardløsninger. Framover bør innbyggere, foreninger og næringsliv i langt større grad være en del av å finne løsningene sammen med kommunen. Alle som likeverdige partnere fra starten. Det handler også om å snu tankegangen hos oss som jobber i kommunen fra å løse problemer for innbyggerne til å skape de beste løsningene sammen.

Vi har mange områder hvor det er velferds- eller samfunnsutfordringer som det ikke er enkle løsninger på. Hvordan vi skal nå målet som kommunestyret har vedtatt om «søppelfri kommune» er noe vi alle kan bidra til. Hva passer da bedre enn å la «søppelfri kommune» være temaet hvor vi tester ut samskaping i litt større skala nå i høst. Her er det allerede et stort engasjement hos innbyggere, politikere, ansatte og frivilligheten, og når vi lykkes har vi sammen skapt noe som gjør samfunnet litt bedre. Erfaringene vi får i et slik arbeid kan vi ta med til løsning av utfordringer innen helse, omsorg, oppvekst og ikke minst klima. Vil vi, så får vi det til – sammen!