Vi trenger en ny kirke på Nesodden

Lenge har det eksistert et ønske om å få en ny kirke på nordre Nesodden. Helt tilbake til 1963 har det vært arbeidet for å få det til.

Da Skoklefall «kapell» ble bygd i 1936 bodde det om lag 3.000 mennesker her, og nordre Nesodden besto stort sett av hytter og noen gårder. Behovet var stort for kirke i 1963, det er enda større i dag. Vi håper, vi arbeider, vi venter og vi ber.

Hvorfor trenger Nesodden en ny kirke?

  • Kapasiteten ved nåværende kirkebygg er for dårlig til å gi våre innbyggere verdige rammer for livsriter slik som gravferd, dåp, konfirmasjon og bryllup.
  • All undervisning knyttet til kristen tro og livssyn er flyttet gjennom stortingsvedtak («Trosopplæringsreformen») fra skolen og til den lokale kirken.
  • Opplæring i den kristne tradisjon er en forutsetning for å forstå vårt eget samfunn og vår egen tid. Det stiller krav til hensiktsmessige undervisningslokaler for aldersgruppen 0 til 18 år.
  • Ingen av dagens kirkebygg fyller kravene til offentlige bygg, blant annet knyttet til toaletter og garderobeforhold. Det fører til at enkeltmennesker på Nesodden mister sin mulighet og rett til å være en del av et gudstjenestefeirende fellesskap.

Hvem har skrevet disse punktene? Står det i Skriften, eller er det biskopen, kanskje? Nei, det er Nesoddens ordfører Truls Wickholm! Han la dette fram i år i et møte med kirkens representanter. Det er tydelig for alle som går inn i problemstillingen at behovet for et nytt kirkebygg er overmodent.

Vi trenger en fleksibel kirke som rommer og samler våre aktiviteter og vår drift på en hensiktsmessig måte. Vi ønsker å fylle rommet, ikke bare med kirkelige handlinger, men med rusfrie arenaer for barn og unge, diakonalt omsorgsarbeid og gode møteplasser, for å nevne noe.

Den norske kirke på Nesodden ønsker, i tråd med lovverket, å være en sentral premissleverandør i planlegging og bygging av en ny kirke. Vi ønsker en tett dialog med Nesodden kommune og lokalsamfunnet forøvrig i forhold til oppgaver vi kan løse på vegne av fellesskapet, ikke minst knyttet til et folkehelseperspektiv. Vi ønsker å være en del av nesoddsamfunnet, vi ønsker sammen med mange å virkeliggjøre kommunens motto og visjon: «Sammen skaper vi det gode liv.»

Svein Hunnestad
sokneprest på Nesodden