Ungdom og Fritid på Nesodden

En av beat-it-deltakerne i dyp konsentrasjon.

I et tidligere nummer av Opptur intervjuet vi Tom Sammerud og hans kollega Per Christian Halvorsen i Nesodden kommunes fagenhet «Ungdom og Fritid» angående utlånssentralen. Jeg fikk samtidig en omvisning i ungdomshuset på Skoklefall, et bygg som byr på langt mer enn utlån av friluftsutstyr. I dette nummeret av Opptur har vi gitt Tom Sammerud anledning til å fortelle mer om hva Nesodden kommune har å tilby sine ungdommer.

Fagenhet Ungdom og Fritid har ansvaret for de kommunale fritidstilbudene til våre ungdommer, men ungdomsklubbene på Skoklefall og Fagerstrand med kveldstilbud hver mandag, tirsdag og fredag er bare en liten del av den brede porteføljen til fagenheten. Ungdom og Fritid har et stadig økende fokus på å motvirke utenforskap ved å bidra til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller. Ut over de tradisjonelle ungdomsklubbene organiserer Ungdom og Fritid en rekke spennende tilbud, prosjekter og satsninger.

Nesodden musikkverksted

Musikkverkstedet tilbyr øvingslokaler, digitalt lydstudio, veiledning, kurs og workshops. Vi har øvingslokaler lokalisert to steder på Nesodden: Berger og Fagerstrand. På begge disse stedene står øvingsrom til disposisjon, fullt utstyrt med PA, trommesett, keyboard samt bass og gitarforsterkere.

På Skoklefall har vi et lite, men velutstyrt, digitalt innspillingsstudio. Dette er tilgjengelig for ungdommer som ønsker å spille inn egne låter og komposisjoner. Studioet inneholder kontrollrom med gode lytteforhold samt selve studioet som har gode muligheter for liveinnspilling av band, akustiske instrumenter, vokalpålegg, godt utvalg av mikrofoner. Det er også mulig for ungdommer å jobbe én-til-én med tekniker for å lære mer om det lydtekniske.

Vi arrangerer også flere typer workshops gjennom hele året. Eksempler er SING IT og BEAT IT som er utviklet i samarbeid med eksterne profesjonelle krefter. Kursene går over 3-4 kompakte kvelder, og er tiltenkt mindre grupper på 6-8 ungdommer som vil dykke dypere ned i emner de er opptatt av og vil lære mer om.

Utlånssentralen for tur- og ferieutstyr

Tilbudet er etablert for at flere barn og unge på Nesodden skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Utlånssentralen inneholder det meste av det du trenger for å dra på tur som telt, lavvoer, soveposer, underlagsmatter, ryggsekker, primuser, kokekar og annet som egner seg både sommer og vinter. Vi holder til i Ungdomshuset på Skoklefall, og åpningstidene er mandag og torsdag kl 1700-1900.

Inkluderende Kultur

Konseptet «Inkluderende Kultur» er et egenutviklet, strukturert undervisningsopplegg for grupper av ungdom. Undervisningen fokuserer på ulike elementer som til sammen bidrar til å bygge en mer inkluderende gruppekultur og bedre sosiale strukturer. Ved å fokusere på de positive effektene av samhold og fellesskap, er målet å forebygge ekskludering og mobbing. Ideen er å bygge en felles forståelse for begrepet inkluderende kultur, og å se seg selv i sammenheng med andre. Dette gjør vi blant annet ved å fokusere på gjensidig respekt, toleranse for annerledeshet, gi rom for å komme med egne meninger, refleksjon over egne handlinger, god og positiv kommunikasjon, styrking av egen sosial kompetanse og bedre selvinnsikt. Åpen dialog, praktiske øvelser, moralske dilemmaer og refleksjon preger undervisningen som gjerne gjennomføres som et prosjekt over flere måneder. «Inkluderende Kultur» er definert som et universelt tiltak i «Plan for et godt oppvekstmiljø i Nesodden kommune 2017-2021».

Foreldreressursen

«Prosjekt Foreldreressursen» er en satsning med utgangspunkt i at foreldre og foresatte har en svært viktig rolle i ungdoms liv. Som voksne vet vi fint lite om hvordan det er å være ungdom i 2019, men vi vet mye om det å være foreldre. Med utgangspunkt i et ønske om å forstå våre ungdommer bedre, vil vi være pådrivere og tilretteleggere for god dialog mellom foreldre og tenåringsbarn. Ved å bedre kommunikasjonen vil vi lettere komme i posisjon til å være støttespillere for egne ungdommer. En del av satsningen er «Foreldreforum Nesodden» som består av FAU-representanter ved alle ungdomsskolene. Disse møtes jevnlig, og de gjennomfører Forumsamlinger med ulike, relevante temaer rundt bevisstgjøring og kompetanseheving av tenåringsforeldre. Nettverksbygging og erfaringsutveksling er også viktige elementer i denne satsningen.

Halvøya

«Halvøya» er en ny satsning som forbereder ungdom både på, rundt og bak scenen i forbindelse med et årlig ungdomsarrangement i overgangen august/september. Konseptet er i praksis en samling av mange av Ungdom og Fritids eksisterende satsninger, tilbud, prosjekter og tiltak. Et slikt nytt, varig og dynamisk konsept kan hele tiden tilpasses målgruppens behov, utvides og videreutvikles. Halvøya 2018 var et enkeltstående ungdomsarrangement, men nå utvides dette til en satsning som pågår gjennom hele året. En viktig, underliggende tanke med prosjektet er å bidra til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i grupper med ungdom. Vi ønsker å løfte enkeltindividet som del av en gruppe og tilføre relevant kompetanse som i neste omgang vil gi en viktig mestringsopplevelse. Ungdommene som er involvert får en reell mulighet til å bygge sosiale nettverk, bryte ut av utenforskap, motvirke stigma, øke sin sosiale status og dermed få en høynet selvfølelse.

Steilene

Ungdom og Fritid har definert Steilene som en flott arena for å drive ungdomsarbeid. Satsningen «Inkluderende Kultur» avsluttes som regel med en overnattingstur på Steilene der kursets teoretiske innhold blir omsatt i praksis gjennom ulike samarbeidsoppgaver. Steilene benyttes også som arbeidsplass for satsningen «Arbeid for ungdom». I tillegg har fagenheten ansvaret for fergetransport og utleie av lokaler på Steilene, samt å være pådriver for utvikling av øygruppa som kultur- og rekreasjonsarena.

Arbeid for ungdom

Arbeid for ungdom er en omfattende satsning for mestring, motivasjon og integrering. Hensikten er å bruke tilbud om jobb som en motivator for ungdom som av ulike grunner ikke har økonomi til å delta på vanlige sosiale arenaer, har falt utenfor av ulike årsaker eller trenger gode arenaer for integrering. Tilbud om jobb, med tilhørende tilrettelegging og oppfølging, vil kunne gi ungdommene nye mestringsopplevelser, lære dem mer om egen rolle og potensialet i arbeidslivet, og gi ungdommene en inntekt som vil kunne utjevne økonomisk ulikhet i forhold til å kunne delta på egenvalgte sosiale arenaer og aktiviteter. Prosjektet er innarbeidet i kommunens økonomiplan for 2019-2022 og driftes av fagenhet Ungdom og Fritid.

Ferietilbud

Ungdom og Fritid arrangerer jevnlig ulike turer og opplevelser for de som trenger det mest. Vi vet at mange ungdommer ikke er i posisjon til å delta på vanlige ferieopplevelser, og det er denne målgruppen vi retter oss inn mot når deltakere rekrutteres. Turene er gjennomtenkte og inneholder elementer som sosialisering, mestringsopplevelser, tilrettelegging for nye vennskap og mye moro.

Ungdommens kommunestyre 

Ungdommens kommunestyre (UKS) arbeider for at ungdommens stemme skal bli hørt og tatt hensyn til i saker som angår ungdom i Nesodden kommune.

UKS består av fire representanter fra Nesodden videregående skole og to representanter fra hver av ungdomsskolene på Nesodden. Det kan i tillegg velges fire representanter blant ungdom som går på videregående skole utenfor kommunen, men som bor i Nesodden kommune. Det velges også to politikerrepresentanter til UKS. Alle representantene velges for ett år av gangen gjennom en demokratisk prosess på hver skole der alle elever gis mulighet til å bli nominert.

Ungdommens kommunestyre på Nesodden er partipolitisk uavhengig og fungerer som et talerør for ungdom. UKS har tale- og forslagsrett i Nesodden kommunestyre.

Ungdata 

Ungdata er en nasjonal undersøkelse som gjennomføres på ungdomstrinnet og på videregående trinn. Den forteller oss det meste om hvordan det står til i ungdomsmiljøet. Undersøkelsen genererer en tilstandsrapport og er et godt utgangspunkt for å stille de viktige spørsmålene: «Hvorfor er det slik her på Nesodden?» og «Hva skal vi gjøre med det i form av konkrete tiltak?» Ungdom og Fritid koordinerer selve undersøkelsen og analysen i etterkant.