Kultur for gode liv

I et lokalsamfunn er det kulturen som binder oss sammen. Å ha tilgang til et rikt kunst- og kulturliv er en drivkraft for å bedre livskvalitet og folkehelse. Kommunen jobber for å skape gode fysiske og kulturelle møteplasser som legger til rette for aktivitet og opplevelser.

Kommunen ser samfunnsutvikling og kultur i sammenheng. For å bygge stedsidentitet og føle samhørighet med andre, er det viktig at kulturtilbud er tilgjengelig, og at alle kan delta og bidra i kulturlivet. At vi gjenspeiler mangfoldet i samfunnet med kulturelle møteplasser, aktiviteter og arrangement, og på den måten bidrar til å skape gode liv og et godt samfunn å bo i.

Kulturskolen er en del av kultursatsingen i kommunen. Kommunen har stor frihet til å forme innhold og rammer for kulturskolen, og hva den skal levere av tjenester til sine innbyggere. I kulturskolen møter man lærere med høy kunstfaglig og pedagogisk kompetanse som legger til rette for at barn og unge kan utvikle sin kreativitet gjennom opplæring i estetiske fag. Kulturskolen gir barn og unge muligheter til å utvikle egne ferdigheter og til å glede seg over kunst og kultur. I dag har kulturskolen tilbud for barn og unge i grunnskole og videregående skole, kortere kurs for de aller minste barna under skolealder og noen tilbud åpent for voksne.

Kulturskolen er stadig i utvikling for å vise til større bredde av tilbud og aktiviteter, og gi et attraktivt tilbud til flest mulig. Vi jobber for at kulturskolen skal være en større del av folks hverdag. For å oppnå dette er det viktig å finne løsninger i samarbeid med innbyggere og frivillighet, slik at vi sammen kan skape et godt tilbud. Prinsipper for samskaping må ligge til grunn for hvordan de ulike virksomheter skal jobbe på tvers. Vi ønsker engasjement og medvirkning fra innbyggere, brukere og samarbeidspartnere. Det vi skaper sammen skal reflektere befolkningen i kommunen og det kulturlivet på Nesodden ønsker og behøver, og bidra til å skape gode liv.

Kulturskolen inngår i kommunalområdet Samfunnsutvikling og kultur, der det er en målsetting at alle virksomheter skal samarbeide om å utvikle stedsidentitet med tilhørighet, trygghet, trivsel og en styrking av folkehelsearbeidet. Arrangementer og møteplasser i samfunnet er viktig for å skape tilhørighet og trivsel.

Nesodden kommune hadde nylig et arrangement i Tangenten, en solidaritetsmarkering på ettårsdagen for Russlands invasjon av Ukraina. Markeringen ble til ved samskaping på tvers av virksomheter i kommunen og med frivilligheten. I tett samarbeid med innbyggere som kommer fra Ukraina, ble det skapt en minnerik markering med formidling gjennom film, bilder, tekst, tale, sang og musikk. Dette ble en sterkt rørende opplevelse for deltakere og publikum. Markeringen var en viktig møteplass for å dele erfaringer og kunnskap, skape samhold, vise støtte og bli kjent med andre.

Kulturskolen skal dette året arrangere barnas verdensdager på Nesodden. Barnas verdensdager arrangeres i flere kommuner og ble etablert av Rikskonsertene som barnas festival under Oslo World musikkfestival i 1998. Gjennom samskaping på tvers av frivillige organisasjoner og kommunale virksomheter, ønsker kulturskolen å lage en internasjonal kulturdag for barn med aktiviteter og verksteder i et rikt utvalg innen kunst, musikk, dans og teater. Festivalen skal bidra til samfunnsutvikling ved bevisstgjøring, synliggjøring og forståelse for andre nasjonaliteter og kulturer. Gjennom fargesprakende omgivelser og fengende rytmer, vil publikum få en berikende opplevelse av det mangfoldige samfunnet vi lever i.

Kommunen jobber for å tilpasse seg samfunnsbildet. For at flest mulig skal være delaktige, oppleve mestring og livsglede ønsker vi flere arrangementer, møteplasser og kulturelle opplevelser i samfunnet, der samskaping og samhandling er essensielt for å skape det gode livet på Nesodden.

Anethe Kleven og Anne Dybevold
Anne Dybevold (til høyre), kommunalsjef for samfunnsutvikling og kultur i Nesodden kommune.
Anethe Kleven, virksomheltsleder for Nesodden kulturskole.