Hva skjer på Østråt?

Det var ikke lenge jeg hadde bodd på Nesodden før jeg kom i kontakt med noen som jobbet på Østråt – særlig etter at jeg ble kjent med folk i menighetene på Nesodden! Dette var rundt tusenårsskiftet, og Blå Kors drev Østråt Rehabilitering. I 2016 opphørte Blå Kors-driften. I dag er det Nesodden kommune som driver stedet, men målgruppen er den samme.

Organisasjonen Blå Kors kjøpte Østråt fra LO Handel og Kontor i 1979, og drev først vernehjem og senere rehabiliteringssenter her i 36 år fra 1980.

I en artikkel fra januar 2016 på websida til «Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon» kan vi lese følgende: «Blå Kors Rehabilitering Østråt har 28 plasser og ligger på Nesodden med utsikt over Bunnefjorden. Målgruppen er personer med rusproblemer og tilbudet retter seg mot de med langvarig bruk av rusmidler og som i perioder har behov for heldøgns omsorgstilbud. Mange av pasientene er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og flere har psykiske lidelser i tillegg til rusavhengighet. Oppholdstiden er fra 6 måneder til 3 år med oppfølging etter utflytting. Virksomheten tilbyr bo-trening, sosial trening, nettverksbygging, ruskontroll og hjelp til økonomistyring. Personalgruppen er tverrfaglig med sosionomer, vernepleier, barnevernspedagog, sykepleier og verneassistent/miljøarbeider.»

Tapte anbudskonkurranse

Høsten samme år kom beskjeden om at Blå Kors-senteret på Østråt skulle legges ned. En titt på Blå Kors sin Facebook-side fra denne perioden viser at dette fremskapte både oppgitthet og skuffelse hos mange. Naboer, tidligere brukere, pårørende, ansatte og andre gav uttrykk for sorg og sinne da denne meldingen dukket opp 14.09.2016: «BLÅ KORS REHABILITERINGSSENTER ØSTRÅT LEGGES NED. – Dette er en trist dag. Vi har hatt en avtale med Oslo kommune om rehabilitering av rusavhengige siden 1980, men nå legges tilbudet ned. Vi er stolte over at i anbudskonkurransen var det Blå Kors Rehabiliteringssenter Østråt som scoret best på kvalitet, sier divisjonsdirektør Magnar Lie i Blå Kors i en kommentar etter at Oslo kommune i dag gjorde det kjent at Blå Kors Rehabiliteringssenter Østråt tapte anbudet.» Bekymringen som gikk igjen i de mange innlegg var: «Hva skjer med brukerne nå?» En skrev: «Behovet er vel så stort at man heller burde utvide tilbudet, ikke legge det ned?»

Nesodden kommune inn

I tiden etter dette har jeg stadig hørt folk spørre: «Hva skjer egentlig på Østråt nå?». Jeg tok kontakt med avdelingsleder for Østråt, Hakan Ucarli, for å høre litt mer om hva som skjedde etter 2016. Jeg fikk vite at Nesodden kommune inngikk en leieavtale med Blå Kors for å kunne fortsette å gi tilbud til brukere med rusavhengighet.

I 2019 ble Østråt solgt til eiendomsutvikler Bente Bøhler, men leieavtalen med Nesodden kommune fortsetter som før. Østråt er regulert til dette formålet, og i dag er det et botilbud der for mennesker med psykiske vansker i kombinasjon med langvarig alvorlig rusmisbruk. Det er plass til inntil 14 beboere på Østråt, og det er døgnbemannet med 11 årsverk som drifter stedet.

Østråt ligger vakkert til i fredfulle omgivelser. Bilet er fra 2013.

Egen utvikling

Personalet legger forholdene til rette slik at beboerne gis mulighet til å arbeide med sin egen utvikling, bedre sitt funksjonsnivå og øke sin livskvalitet. Den enkelte beboer tilbys aktivitet, trygghet, stabilitet og forutsigbarhet.

Ucarli forteller: – Det er fokus på sosialisering, ADL-ferdigheter (dagliglivets aktiviteter) og bo-veiledning basert på miljøterapeutiske prinsipper. Nettverksbygging, helseoppfølging og arbeidstiltak i samarbeid med NAV er også en del av oppfølgingen på Østråt. Målet er at våre brukere skal kunne mestre å bo i sine egne hjem eller flytte til en bolig med mindre grad av bo-oppfølging.

Tildelingsteam

Det er tildelingsteamet i Nesodden kommune som mottar og behandler alle søknader om kommunale tjenester innenfor omsorg. Tjenestene tildeles etter en faglig, skjønnsmessig og individuell vurdering. Det er et prinsipp at hjelpen skal tilbys på lavest mulig nivå, helst der personen bor. Nesodden kommune har også et ambulerende team for mennesker med rus og/eller psykiske problemer, der fokuset er å bedre den enkeltes funksjonsnivå og øke livskvaliteten. Ambulerende team og rusteamet består av ruskonsulenter, miljøarbeidere, ernæringsrådgivere og vaktmestere. Dersom hjelp utenfor institusjon ikke hjelper, skal ruskonsulenten henvise for videre behandling.