Mange muligheter med en ny kirke

Atle Sommerfeldt er Biskop i Borg bispedømme.

– I en arbeidskirke med mange rom er det tilrettelagt for aktiviteter også utenom søndagene og man kan gi et bredt tilbud til lokalbefolkningen som favner om mange mennesker med ulike behov og interesser, sier biskopen i Borg.

Arbeidet for ny kirke på Nesodden engasjerer mange, også noen som ikke selv bor på Nesodden. Atle Sommerfeldt er biskop i Borg bispedømme og er en av dem som engasjerer seg for å få en ny kirke på Nesodden.

– Hva tenker du er det mest positive med en ny kirke for befolkningen på Nordre Nesodden?

– Jeg tenker at det mest positive er at man får et tidsmessig kirkebygg som gjenspeiler både hvordan Den norske kirke ønsker å være tilstede i lokalsamfunnet nå til dags, og som reflekterer befolkningsøkningen. For både lokalsamfunnet og kirken vil det bety nye store muligheter.

– En kirke kan ha mange utforminger og mange rom til ulikt bruk. Selve kirkerommet er det største og viktigste, men en kirke kan også ha andre rom som gir mulighet for barne- og ungdomsarbeid, møtepunkter med mat, prat og aktiviteter for både eldre, unge og de midt imellom. I en arbeidskirke med mange rom er det tilrettelagt for aktiviteter også utenom søndagene og man kan gi et bredt tilbud til lokalbefolkningen som favner om mange mennesker med ulike behov og interesser. I Ski kommune har de både arbeidskirker og «tradisjonelle» kirker, og hvis man tar seg en tur rundt og ser hva som skjer i de ulike kirkene er det tydelig at det er mer aktivitet gjennom uka i arbeidskirkene.

Sommerfeldt er enig i at arbeidskirker med rom for ulike aktiviteter er en god måte å drive kirke på. – Kirken vil fremover få en viktig rolle i å formidle tradisjonelle norske verdier tilpasset det nye Norge. Da trenger kirken undervisningslokaler så barn, unge men også voksne, kan få en solid verdiforankring i livene sine, sier biskopen i Borg.

I høst er det kommunevalg og saken om ny kirke blir igjen aktuell. Politikerne bestemmer om de vil prioritere å bygge en ny kirke eller ikke, og det er mange viktige områder som skal prioriteres i kommunebudsjettet. 

Hva mener biskopen gjør et kirkebygg viktig?

– Det er mange ting som gjør kirkebygg viktig. I Norge er det kommunene og lokalsamfunnet som har ansvar for å bygge og vedlikeholde kirker. Alle mennesker har rett til religionsutøvelse og staten skal legge til rette for det. Her på Nesodden er ikke kirkene tilrettelagt for alle. De som har ulike funksjonshemminger har store problemer med å komme seg inn i kirkebygget og det er ikke verdig en kommune i det moderne Norge.

I tillegg mener Sommerfeldt at kirkenes størrelse ikke er i samsvar med befolkningsøkningen på Nesodden:

– Kirkene på Nesodden er veldig fine kirker, men de er for små. Det er stadig behov for økt kapasitet i forbindelse med de store begivenhetene som høytidene, bryllup og begravelser.

Borg bispedømme omfatter alle kommunene i Østfold og Akershus med unntak av Asker og Bærum, til sammen 113 menigheter. Sommerfeldt har kjennskap til mange av kirkene i disse kommunene. Hans inntrykk er at Nesodden ligger langt etter andre kommuner når det gjelder kirkebygg:

– Men det som er veldig positivt er de meldingene jeg får om at det ser ut som det er stor politisk enighet om at det er en berikelse for mennesker og lokalsamfunn at man får en ny kirke som også kan bli en identitetsmarkør for Nesodden fremover.

Hva sier partiene?

Opptur har spurt alle de politiske partiene på Nesodden om Nesodden har et så stort behov for en ny kirke at det bør prioriteres i kommende kommunestyreperiode.

Øyvind Solum, MDG:

Nei, MDG synes det er vanskelig å love at det blir rom for å bygge ny kirke før det blir mer avklart behov og kostnader knyttet til Nesoddtunet og nye skoler og barnehager. Vi tror det uansett er krevende å finansiere en kirke nå, med mindre den bygges som flerbruksbygg så flere behov dekkes, som behovet for livssynsåpen seremonisal eller kulturarena.

Odd Edvardsen, Rødt:

Nei, med det store investeringsbehovet kommunen har i sykehjem, skoler, barnehager og så videre kan vi ikke sette av kommunale midler til kirke.

Henning Korsmoe, KrF:

Ja, KrF har som eneste parti hvert år fremmet forslag om å sette av midler til planlegging og bygging av ny kirke på Nordre Nesodden. Nordre Nesodden trenger en større og mer funksjonell kirke. Det kirkelige fellesrådet må lede en prosess hvor politikerne gir rammer som leder fram til en ny kirke bygget slik Den norske kirke selv ønsker.

Truls Wickholm, Ap:

Ja, Nesodden Arbeiderparti mener tomten mellom Sunnaas sykehus og Nesoddtunet må vurderes for plassering av ny kirke for Nordre Nesodden. Etter forslag fra undertegnede til formannskapet blir det en del av utredningen av nytt sykehjem og hotell. Kapasiteten til nåværende kirkebygg er ikke stor nok til å gi verdige rammer for Nesoddens befolkning rundt viktige hendelser i livet som, dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. I tillegg skal nå undervisning knyttet til kristen tro og livssyn være overført fra skolen til den lokale kirken, det krever lokaler. Ingen av dagens kirkebygg fyller oppdaterte krav som skikkelige toalett og garderobeforhold.

Claudia Behrens, SV:

Nei, Nesodden SV vil heller legge til rette for at alle skal få praktisert sitt livssyn med egnede bygg i kommunen. Siden vi allerede har flere kirker, har vi i vårt arbeidsprogram prioritert at vi vil jobbe for et livssynsnøytralt lokale egnet til seremonier og lignende, kanskje knyttet til et kulturhus. Dette har vi ikke i dag. Å bygge ny kirke er derfor ikke noe Nesodden SV vil jobbe for i denne perioden.

Erik Adland, Høyre:

Ja, Nesodden Høyre mener at både befolkningsveksten i den nordlige delen av kommunen og tilstanden til Skoklefall kirke, tilsier at bygging av et nytt kirkebygg bør prioriteres. Kirken har mange tilbud til barn og unge, og er en arena for ettertanke, ro og sorg. Høyre har støttet en utredning av lokalisering på Sunnaas/Bjørnemyr, men er fortsatt åpne for vurdering av andre alternativer, som for eksempel Skoklefall.

Nils Arne Haldorsen, Frp:

Ja, vi i Nesodden Frp ønsker ny kirke. Vi er nesten 20.000 mennesker her nå. Den siste kirken ble bygget i 1936 da det var 3.500 mennesker her. Vi opplever stadig at Nesodden kirke er for liten.

Gaute Voigt-Hanssen, V:

Nei, det er ikke behov for ny kirke. Det vi mener det er behov for er et livssynsnøytralt seremonirom.

Paul B. Simmons, Sp:

Nei, det hadde vært på sin plass med en moderne flerbrukskirke i Tangenområdet, men før det vedtas må behovet kartlegges. Vi har Tangenten, de store partiene planlegger et nytt kulturhus og minst to nye skoler i den nærmeste framtid, noe som vil båndlegge store ressurser. Vi besitter også en av de flotteste kulturskatter i regionen med historiske Nesodden kirke samt vakre Gjøfjell og Skoklefall kirke, og i tillegg har vi frikirkene på Fjellstrand og Alværn som i dag fungerer svært godt til de store begivenhetene i våre medborgeres liv. Vi er i utgangspunktet for et nytt moderne bygg, men realistisk sett vil nytt kirkebygg på Nesodden ikke være aktuelt nå.